Pogoji uporabe
Spletna stran in objavljene vsebine so intelektualna lastnina podjetja MiKroTiS ENERGIJA d.o.o. in brez pisnega soglasja ni dovoljeno kopiranje in distribucija slik, besedila ali drugih vsebin, ki so objavljene na strani www.mikrotis-energija.si ali njenih podstraneh.   S posredovanimi osebnimi podaki bomo ravnali v skladu z GDPR in sicer samo za namene obravnave povpraševanja. Kontaktnih podatkov ne delimo s ponudniki reklam in podobno.

Splošni Garancijski in Jamstveni pogoji 
MiKroTiS ENERGIJA d.o.o.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate splošne garancijske in jamstvene pogoje.

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

UVOD 
Ponudbe in storitve podjetja MiKroTiS ENERGIJA d.o.o., Škofja vas 40C, 3211 Škofja vas, ki so povezane s projektiranjem, izvedbo, vzdrževanjem, monitoringom in zavarovanjem sončnih elektrarn temeljijo na vsakokrat veljavnih splošnih pogojih poslovanja (v nadaljevanju: SPP) objavljenih na spletni strani www.mikrotis-energija.si . 
SPP so vsakokrat sestavni del pogodbe med izvajalcem in naročnikom ne glede na to, ali so vsebovani v dokumentih ponudba, naročilnica ali drugi dogovorjeni dokumenti, ki veljajo kot pogodba med naročnikom in izvajalcem. 
Če obstajajo uradno zapisani drugačni medsebojni dogovori od SPP, veljajo torej zapisani dogovori med pogodbenima strankama. 

PRIPRAVA IN PODPIS POGODBE 
Pogodba zavezuje podpisani stranki k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v skladu z vsemi usklajenimi členi pogodbe in je smatra, da je soglasno potrjena in sklenjena, ko ponudnik in naročnik pisno potrdita dogovor bodisi v pisni obliki podpisan dokument ali v elektronski obliki, kot je primer e-pošte, kjer je z izjavo obeh strank nedvoumno opredeljeno strinjanje z vsemi členi pogodbe. Za pogodbo veljajo tudi dokumenti, kot so pisna ponudba ali predračun, sprejeta, odobrena in podpisana s strani naslovnika ponudbe ali predračuna. Potrditev dokumentov ponudbe, predračuna ali pogodbe se hkrati šteje za uradno naročilo izvedbe storitve ali produkta.

PRIČETEK IZVAJANJA NAROČENE STORITVE ALI DOBAVE PRODUKTA Za predviden pričetek izvajanja naročene storitve ali dobave produkta se šteje v pogodbi določen »termin pričetka dobave«. Trajanje izvedbe se posebej opredeli z obdobjem od pričetka del do predvidenega zaključka izvedbe del in ločeno do zaključka izvedbe pogodbenih obveznosti. 

VIŠJA SILA 
V primeru višje sile jasno opredeljujemo, da podjetje MiKroTiS ENERGIJA d.o.o. za čas trajanja višje sile ni dolžno izpolnjevati pogodbenih obveznosti. Prav tako se izvedba zamakne za nedoločen čas oz. za čas trajanja pojava višje sile in njenih posledic na katerega, kot dobavitelj in izvajalec, nimamo vpliva. Pri tem si pridržujemo pravico, da zadostuje pisno obvestilo naročniku, kjer obveščamo o nastali situaciji in predvidenih nadaljnjih korakih z opredeljenimi termini za nadaljevanje aktivnosti izvedbe pogodbenih obveznosti. 

Za višjo silo štejejo: škoda zaradi neurja, udar strele, prenapetost, požar, nevihta, poplava; družbeni vzroki, kot so vojna, nemiri, vladna intervencija, stavke, embargo, tržne razmere itd.) 

Za reševanje sporov po sodni poti je pristojno okrožno sodišče v Celju.

Datum 23.06.2023
Veljavnost splošnih pogojev je do preklica ali do objave novega dokumenta.

Išči